Podczas wizyty w Poradni prosimy o posiadanie numeru PESEL dziecka/ucznia, a wprzypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.(Dz.U z 2017 r. poz 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Opinie

PP-P w Tłuszczu wydaje następujące opinie:

 • Opinia odmowna w sprawie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR)
 • Opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 • Opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb.
 • Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w przedszkolu
  .
 • Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w szkole
   lub placówce oświatowej.
 • Opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 • Opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.
 • Opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi
  do szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Opinia w sprawie przyjęcia ucznia ośmioletniej szkoły podstawowej/gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
 • Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 • Opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 • Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego.
 • Opinia w sprawie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
 • Opinia w sprawie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.
 • Inne opinie o przebadanych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu wydaje opinie

Joomla templates by Joomlashine