Podczas wizyty w Poradni prosimy o posiadanie numeru PESEL dziecka/ucznia, a wprzypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.(Dz.U z 2017 r. poz 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Specyficzne trudności w uczeniu się

Procedury wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

 1. Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Opinia ważna jest przez cały okres edukacji szkolnej. Stanowi podstawę do dostosowywania warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Opinie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez cały okres nauki szkolnej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, i są podstawą do dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
 4. Przepisy dopuszczają jednak w uzasadnionych przypadkach możliwość wydania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach
  w uczeniu się uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
  1. gdy niemożliwe było przeprowadzenie diagnozy w szkole podstawowej (uczeń przebywał w tym okresie poza granicami kraju i uczył się w innym systemie edukacji)
  2. gdy w szkole podstawowej nie zostały dostrzeżone te trudności
 5. Opinia taka będzie wydana:
  1. na wniosek nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia

lub

  1. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do dyrektora szkoły. Następnie, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje ten wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wszystkie druki wniosków i zaświadczeń lekarskich są do pobrania na stronie BIP poradni lub w sekretariacie.

Ważność opinii o dostosowaniu warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu wydaje opinie

Joomla templates by Joomlashine