Podczas wizyty w Poradni prosimy o posiadanie numeru PESEL dziecka/ucznia, a wprzypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.(Dz.U z 2017 r. poz 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ważność opinii o dostosowaniu warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

Decyzja Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN umocowana jest
w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491).

W sytuacji problemowej istotne jest rozróżnienie dwóch sytuacji.

Pierwsza sytuacja dotyczy przypadku, gdy poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
w tym poradnia specjalistyczna wydała, przed dniem wejścia w życie
ww. rozporządzenia, opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych
wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne
trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Wtedy opinia taka stanowi podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta
warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

Druga sytuacja dotyczy przypadku, gdy poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
w tym poradnia specjalistyczna wydała, przed dniem wejścia w życie
ww. rozporządzenia, opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminów
zewnętrznych w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się.

Powyższe opinie wydane przed dniem 1 września 2011 r.:

  • w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się

– opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta;

  • w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się

– opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta;

  • w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się

– opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta;

  • w sprawie przystąpienia do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się

– opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta.

Tego typu decyzje, wydane przed dniem wejścia w życie przywołanego wyżej
rozporządzenia, stanowią także podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych
wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
(słuchacza) przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu wydaje opinie

Joomla templates by Joomlashine