Podczas wizyty w Poradni prosimy o posiadanie numeru PESEL dziecka/ucznia, a wprzypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.(Dz.U z 2017 r. poz 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Składanie wniosków

Składanie wniosków - zasady postępowania

 1. Wnioski o przeprowadzenie badań, o wydanie orzeczeń mogą składać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia sami uczniowie.
 2. Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 7 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1743) tj. być własnoręcznie wypełniony przez wnioskodawcę i zawierać:
  • imię (imiona) i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
  • nr PESEL dziecka/ucznia, a w przypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
  • nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ośrodka/placówki oraz oznaczenie oddziału (w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe-nazwę zawodu),
  • imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej i nr telefonu, jeśli takie posiada,
  • określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii.
  • informację o poprzednio wydanych orzeczeniach lub opiniach,
  • informację o stosowanych metodach komunikowania się - w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,
  • datę i miejsce wypełnienia oraz podpis(y) wnioskodawcy(ów).
 1. Wzory wniosków dostępnę są na naszej stronie internetowej w dziale Dokumenty do pobrania, w  BIP poradni a także w sekretariacie oraz u poszczególnych pracowników poradni.
 2. Do wniosku do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania). Jeżeli nie ma aktualnych badań należy wystąpić, z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych.
  2. diagnozę logopedyczną (logopedy szkolnego lub logopedy zatrudnionego w poradni),
  3. zaświadczenie lekarskie odpowiednio do:
  • kształcenia specjalnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
   • zaświadczenie o stanie zdrowia, wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu,
  • kształcenia specjalnego dziecka z innymi niepełnosprawnościami (sensorycznymi, zaburzeniami zachowania itp.)
   • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty.
  • nauczania indywidualnego (w tym indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego)
   • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza specjalisty określające:
    1. informację o stanie zdrowia dziecka.Rrozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego oraz rodzaju niepełnosprawności wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD)(choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące-nazwa w języku polskim, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania),
    2. uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
    3. określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni).

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie

   • określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
  • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju – Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty.

W każdym przypadku należy wykorzystać wzór zaświadczenia lekarskiego opracowany przez poradnię.

5. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu pogłębionej diagnozy lub przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych.
6. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego.
7. Orzeczenia i opinie są odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub w formie ustalonej we wniosku.

Zespół Orzekający Poradni
Pyschologiczno-Pedagogicznej
w Tłuszczu wydaje
orzeczenia i opinie:

 1. Dzieciom i uczniom uczęszczajacym do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę w terenie działania Poradni.
 2. Dzieciom, które nie rozpoczęły obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieciom, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i mieszkają na terenie działania Poradni.
 3. Dzieciom i młodzieży, które nie uczęszczają do przedszkola, szkoły lub ośrodka, ale  mieszkają w   rejonie działania Poradni.
Joomla templates by Joomlashine