Komunikat w sprawie organizacji pracy w PP-P w Tłuszczu od 11 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu przygotowuje się do wznowienia działalności diagnostycznej dzieci, pod kątem

 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego
 • diagnozy gotowości szkolnej
 • innych przypadków wymagających niezbędnej, pilnej diagnozy

Do odwołania zawieszone są wszelkie formy pracy terapeutycznej – bezpośredniej w Poradni oraz grupowej z dziećmi i rodzicami, a także diagnozy z wyjątkiem wymienionych powyżej.

W związku z powyższym przygotowane zostały „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku ze stanem epidemicznym”.

 1. Prosimy o zgłaszanie dzieci z w/w powodów (jeśli nie były umówione wcześniej) telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu pod nr tel. 29-757-38-97. Podczas rozmowy poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska dziecka, nr PESEL dziecka, nr telefonu do Państwa, adresu E-mail, powodu zgłoszenia. Pracownik sekretariatu poinformuje Państwa jakie dokumenty, w zależności od dysfunkcji należy dostarczyć do Poradni. Poprosi o przesłanie skanu w/w dokumentacji np.: zaświadczenie lekarskie, opinia z placówki – do której uczęszcza dziecko, opinia psychologiczno-pedagogiczna z poprzednich badań (jeśli nie były wykonywanie w naszej placówce) lub dostarczenie jej bezpośrednio do Poradni w podpisanej, zaklejonej kopercie.
  Pozwoli to członkom Zespołu Orzekającego oraz diagnostom na zaplanowanie pracy.
 2. Pracownik Poradni po zapoznaniu się z dokumentami, skontaktuje się z Państwem i poinformuje o terminie badania. Umówi się także na wywiad, który będzie przeprowadzony przez telefon.
 3. Wywiad będzie związany z powodem zgłoszenia, a także obecnym stanem zdrowia dziecka oraz członków rodziny zamieszkałych wspólnie.
 4. Na badania będą przyjmowane tylko zdrowe dzieci, których mieszkający wspólnie członkowie rodziny nie są objęci kwarantanną.
 5. Rodzic/opiekun prawny dziecka zgłasza się z nim w umówionym terminie na wyznaczoną godzinę. W papierowej kopercie – zaklejonej oraz podpisanej, przekazuje pracownikowi poradni oryginały niezbędnej dokumentacji (jeśli wcześniej przysyłał skany).
 6. Dokumentacja ta zostanie poddana kwarantannie.
 7. Rodzice nie będą wchodzić na teren Poradni. Zostaną powiadomieni o przybliżonej godzinie zakończenia badań i odbioru dzieci.
 8. W czasie badania rodzice zobowiązani są do przebywania na parkingu przed Poradnią.
 9. Małe dzieci, poniżej 6 r. ż. zostaną w gabinecie same lub z rodzicem, w zależności od wieku dziecka oraz decyzji osoby badającej.
 10. Prosimy, aby dziecko miało na sobie maseczkę i rękawiczki, które zdejmie po wejściu do Poradni. Diagnosta zaprowadzi je do łazienki, aby mogło umyć ręce, które zostaną również odkażone przed wejściem do gabinetu.
 11. W gabinecie będzie przebywał tylko diagnosta i dziecko. Odległość między dzieckiem, a psychologiem/pedagogiem/logopedą będzie wynosiła ok. 1,5 m. Diagnosta będzie ubrany w przyłbicę i rękawiczki. Po zakończonym badaniu pomieszczenie wraz z narzędziami diagnostycznymi zostanie wyłączone z użytku i poddane działaniu generatora ozonu.
 12. W razie jakichkolwiek trudności, pracownik Poradni natychmiast skontaktuje się z rodzicem dziecka.
 13. Prosimy, aby przed badaniem uprzedzili Państwo dziecko o tym, że na diagnozę do budynku poradni dziecko wchodzi samo oraz przygotowali je na warunki badania i zmianę wyglądu pracownika poradni (przyłbica, maseczka, rękawiczki).