Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U z 2017 r. poz 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Podczas wizyty w Poradni prosimy o posiadanie numeru PESEL dziecka/ucznia, a w przypadku braku nr PESEL – serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu wydaje orzeczenia i opinie:

 1. Dzieciom i uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę w terenie działania Poradni.
 2. Dzieciom, które nie rozpoczęły obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieciom, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i mieszkają na terenie działania Poradni.
 3. Dzieciom i młodzieży, które nie uczęszczają do przedszkola, szkoły lub ośrodka, ale  mieszkają w rejonie działania Poradni.

Zespół orzekający PP-P w Tłuszczu wydaje następujące orzeczenia:

 1. Potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na
  1. Z niepełnosprawność ruchową w tym z Afazję
  2. Z niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
  3. Z niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
  4. Z niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym
  5. Autyzm, w tym z zespół Aspergera
  6. Niepełnosprawność sprzężoną np. niepełnosprawność ruchowa
   i intelektualna
  7. Niedostosowanie społecznie lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 2. O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie  w stopniu głębokim
 3. O potrzebie nauczania indywidualnego
 4. O potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 5. O braku potrzeby kształcenia specjalnego
 6. O braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 7. O braku potrzeby nauczania indywidualnego
 8. O braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 9. O odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 10. O odmowie uchylenia orzeczenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 11. Opinie o objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju