1. Wnioski o przeprowadzenie badań, o wdanie orzeczenia mogą składać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia sami uczniowie.
 2. Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 7 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) Musi być własnoręcznie wypełniony przez wnioskodawcę i zawierać:
   1. imię (imiona) i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
   2. nr PESEL dziecka/ucznia, a w przypadku braku nr PESEL – serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
   3. nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ośrodka/placówki oraz oznaczenie oddziału (w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – nazwę zawodu),
   4. imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej i nr telefonu, jeśli takie posiada,
   5. określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii.
   6. informację o poprzednio wydanych orzeczeniach lub opiniach,
   7. informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,
   8. datę i miejsce wypełnienia oraz podpis(y) wnioskodawcy(ów).
 1. Wzory wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w dziale Dokumenty do pobrania, w BIP poradni, a także w sekretariacie oraz u poszczególnych pracowników poradni.
 2. Do wniosku do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia należy dołączyć następujące dokumenty:
   • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania). Jeżeli nie ma aktualnych badań należy wystąpić, z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych.
   • diagnozę logopedyczną (logopedy szkolnego lub logopedy zatrudnionego w poradni),
   • zaświadczenie lekarskie odpowiednio do wydania orzeczenia/opinii do:
    • kształcenia specjalnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (zaświadczenie o stanie zdrowia, wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu)
    • kształcenia specjalnego dziecka z innymi niepełnosprawnościami (sensorycznymi, zaburzeniami zachowania itp. – zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty).
    • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty).
    • Opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia organizowanej dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, które wynikają w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym (zaświadczenie od lekarza specjalisty)
    • nauczania indywidualnego, w tym indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego (zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza specjalisty) określające:
     • informację o stanie zdrowia dziecka. Rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego oraz rodzaju niepełnosprawności wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD)(choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące-nazwa w języku polskim, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania),
     • uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
     • określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni).

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

W każdym przypadku należy wykorzystać wzór zaświadczenia lekarskiego opracowany przez poradnię.

 1. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu pogłębionej diagnozy lub przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 2. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego.
 3. Orzeczenia i opinie są odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub w formie ustalonej we wniosku.