Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) tekst ujednolicony na 24-02-2024;
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2023 poz. 2005);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych                              (Dz.U. z 2023 r., poz. 2499);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                 (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 2061)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1610):
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  ze zmianami (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005)

  ogłoszono dnia 23 maja 2023 r.

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki              (Dz. U. 2017 r., poz. 1569);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2019 poz. 1664);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102);
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17  listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1492);
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781);
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 24 stycznia 2024 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej ( Dz.U.2024 poz. 152 );