Procedura mająca na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19

(Do użytku wewnętrznego)
1. Cel i zakres obowiązywania

1.1 Celem procedury jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pracownikom i klientom Porani Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu.
1.2 Procedura określa tryb przeprowadzania kontroli temperatury osobom wchodzącym na teren poradni, sposób organizacji pracy poszczególnych pracowników, sposób i częstotliwość dezynfekcji narzędzi
diagnostycznych, powierzchni, postępowania z osobą podejrzaną o zakażenie.
1.3 Procedurą objęte są wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu ul. Kościelna 1A, 05-240 Tłuszcz

2. Definicje
2.1 Bezpośredni przełożony – Dyrektor – osoba bezpośrednio kierująca Pracownikiem lub zespołem Pracowników.
2.2 Pracodawca – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
2.3 Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
2.4 Współpracownik – osoba współpracująca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tłuszczu na podstawie umowy zlecenie zawartej ze Zleceniodawcą. (lekarz, członek zespołu orzekającego)

3. Dokumenty związane
3.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu         takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
3.2 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.)
3.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 roku poz. 1356, 1393)
3.4 Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
3.5 § 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz.69),
3.6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)

4. Odpowiedzialność
4.1 Pracownik odpowiada za:
– zapoznanie się z niniejszą Procedurą i jej przestrzeganie
4.2 Współpracownik odpowiada za:
– zapoznanie się z niniejszą Procedurą i jej przestrzeganie
4.3 Pracodawca / osoba nadzorująca również usługę Współpracownika odpowiada za:
– zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie poradni.
–  okresową kontrolę stosowania się do procedury wszystkich pracowników poradni i współpracowników.

5. Obowiązki pracowników i współpracowników
5.1 Jeżeli w domu pracownika ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
5.2 Każdy pracownik wchodząc do budynku poradni winien zdezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu (min.70%).
5.3 Każdy pracownik winien pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikania dotykania oczu, nosa i ust.
5.4 Każdy pracownik kiedy kaszle lub kicha zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę należy wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne oraz umyć ręce wodą z mydłem.
5.5 Każdy pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość (ok. 1,5 – 2 m) od rozmówcy, osoby która kaszle, kicha bądź ma podwyższoną temperaturę.
5.6 Pracownicy zobowiązani są zachować między sobą bezpieczną odległość (ok 1,5 – 2 m). W innej sytuacji zobowiązani są do stosowania maski ochronnej.
5.7 Zaleca się przebywanie podczas pracy w wyznaczonym do jej wykonywania pomieszczeniu i opuszczanie go jak najrzadziej, tylko w przypadkach uzasadnionych wykonywanymi zadaniami lub potrzebami  fizjologicznymi.
5.8 Jeśli pracownik będzie pozostawał w swoim gabinecie sam – może w tym czasie nie zasłaniać ust i nosa, natomiast za każdym razem opuszczając pomieszczenie, gdy w poradni są jeszcze w tym czasie jakiekolwiek inne osoby        – zobowiązany jest do zasłaniania ust  i nosa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zachowania środków ostrożności w przestrzeni publicznej.
5.9 W przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości należy stosować maskę ochronną lub przyłbicę.
5.10 Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
5.11 Każdy z pracowników winien zrezygnować podczas powitania z podawania dłoni.
5.12 Każdy z pracowników winien dbać o stan skóry rąk – stosować kremy do rąk.
5.13 Pracownik który ma objawy ze strony układu oddechowego, a nie podróżował do krajów, w których występuje koronawirus oraz nie miał kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną zobowiązany jest do:
a) Stosowania podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu i higieny rąk.
b) Skontaktowania się z lekarzem w celu potwierdzenia możliwości bezpiecznego świadczenia pracy, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia.
5.14 Pracownik, który miał kontakt z osobą która wróciła z kraju, w którym występuje koronawirus i ma objawy takie jak – gorączka, kaszel, duszność lub miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie lub pozostającą na          kwarantannie zobowiązany jest do:
a) Bezzwłocznego powiadomienia telefonicznego stacji sanitarno-epidemiologicznej, lub zgłoszenia się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony tryb postępowania medycznego.
5.15 Każdy z pracowników winien stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej.
5.16 Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic ochronnych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
5.17 Wprowadza się zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów, np. pomieszczenia socjalnego, co umożliwi zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

6. Środki dezynfekcyjne
6.1 Środki dezynfekcyjne znajdują się się przy wejściu do budynku poradni, w toaletach, w Sali do terapii ruchowej, w pokoju socjalnym.
6.2 Obok pojemników ze środkiem do dezynfekcji są wywieszone instrukcje jak prawidłowo dezynfekować ręce oraz w wielu miejscach na terenie poradni wywieszono instrukcję prawidłowego mycia rąk dla dorosłych
i dla dzieci (Załącznik nr 3 i nr 4)
7. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych
7.1 Zdrowe dzieci mogą być przyprowadzane na wizytę do poradni tylko przez osoby zdrowe.
7.2 Obowiązki rodziców:
a) Rodzic zgłasza się z dzieckiem na badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu w wyznaczonym, ustalonym telefonicznie terminie.
b) Rodzic powinien wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek, których nie da się zdezynfekować.
c) Rodzic musi być w maseczce  dziecko powyżej czwartego roku życia w maseczce, w przyłbicy lub półprzyłbicy.
d) Rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku na diagnozę lub zajęcia o charakterze terapeutycznym: ołówek, długopis, temperówkę, kredki i osobistą, przyłbicę lub półprzyłbicę. W zależności od rodzaju terapii, ustalenia
dotyczące ochrony ust i nosa mogą być różne, ale w każdym przypadku zostaną zapisane w indywidualnym planie terapii dla każdego dziecka i podpisane przez rodzica.
e) Rodzic sygnalizuje przyjście (dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie windy przy wejściu do poradni, za pomocą domofonu lub telefonicznie).
f) Rodzic dezynfekuje ręce środkiem odkażającym, znajdującym się na dole w korytarzu.
g) Następnie wchodzi na górę, staje w wyznaczonym miejscu i wywołany wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji (Załącznik nr 5).
h) Po wypełnieniu ankiety przez rodzica i wyrażeniu zgody na badanie następuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym dziecku i rodzicowi.
i) Pracownik w kontakcie z rodzicem jest zabezpieczony w maseczkę zakrywająca usta i nos lub przyłbicę i jednorazowe rękawiczki.
j) W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z
przeprowadzonej ankiety wstępnej klasyfikacji, stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa wykonania diagnozy lub udział w terapii, ewentualnie zmiana terminu spotkania. W przypadku
problemów z przełożeniem terminu spotkania/terapii pracownik sekretariatu powiadamia o zaistniałej sytuacji telefonicznie Inspekcję Sanitarną i postępuje wg uzyskanych informacji.
k) W przypadku wywiadu epidemiologicznego ujemnego rodzic wypełnia inne niezbędne dokumenty i odkłada je na wskazane przez specjalistę miejsce.
l) Przeprowadzenie ankiety i pomiar temperatury powinny trwać nie dłużej niż 15 minut.
m) Specjalista informuje rodzica o szacunkowym czasie trwania badania, terapii.
n) Rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz poradni (nie oddala się z parkingu) lub przebywa w Poradni w wyznaczonych miejscach, w maseczce lub przyłbicy z zachowaniem minimum 1,5 – 2 m dystansu społecznego od
pracowników poradni jak również innych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci.
o) Tylko za zgodą specjalisty Rodzic może wchodzić do przestrzeni wspólnej  z zachowaniem zasady – jeden rodzic jedno dziecko zapisane na wizytę, terapię.
p) W wyjątkowych sytuacjach rodzic sygnalizuje chęć skorzystania z toalety dla klientów.
q) Każdorazowo, po opuszczeniu toalety przez osobę z zewnątrz dokonywana jest bieżąca dezynfekcja klamek, uchwytów, kranów, pisuaru, deski sedesowej, itp.
r) Rodzic powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
s) Zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7.3 Z obowiązku stosowania maseczki ochronnej zwolniona jest osoba z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym
albo głębokim, lub osoby mającej trudności  w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia   w tym zakresie nie jest wymagane.

8. Kontrola temperatury ciała osób wchodzących do budynku poradni
8.1 Każda osoba dorosła wchodząca do budynku poradni (pracownik poradni, rodzic, dziecko) winna być poddana kontroli temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego.
8.2 Pracownik poradni dokonujący pomiaru temperatury zobowiązany jest do stosowania maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz rękawic ochronnych.
8.3 Pracownik posiadający temperaturę 38°C lub wyższą nie będzie wpuszczony do budynku poradni. Winien postąpić zgodnie z pkt. 5.13.
8.4 Rodzic/opiekun prawny posiadający temperaturę 38°C lub wyższą nie zostanie wpuszczony do budynku poradni.
8.5 Kontrola temperatury dziecka odbywa się za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko, które ma temperaturę 38°C lub wyższą nie zostanie wpuszczone na diagnozę lub terapię.
9. Dezynfekcja powierzchni kontaktowych
9.1 Osoba sprzątająca w poradni powinna regularnie i starannie przecierać z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym następujące powierzchnie kontaktowe:
a) Biurka i stoły, klawiatury.
b) Klamki.
c) Krzesła.
d) Włączniki światła.
e) Ciągi komunikacyjne, poręcze.
f) Elementy wyposażenia Sali do terapii ruchowej.
g) Wyposażenie pokoju socjalnego.
9.2 Gabinety, w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone przez specjalistę, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć. Po zajęciach każdy pracownik dezynfekuje biurko, stolik, lustro, krzesło, pleksi ochronne oraz wietrzy gabinet, a po ostatnich zajęciach włącza na 20 minut generator ozonu, po czym 20 minut wietrzy gabinet.
9.3 Po zakończonym badaniu, terapii narzędzia pisarskie oraz arkusz testowy wykorzystywany przez dziecko należy odłożyć w ustalonym miejscu.
9.4 Drugi specjalista, pracujący w danym gabinecie w godzinach popołudniowych, po swoim badaniu diagnostycznym lub terapii, wykłada wszystkie narzędzia których używało dwóch specjalistów w tym gabinecie danego dnia i rzeczy, z których korzystały dzieci i włącza generator ozonu na 20 minut. Następnie wietrzy gabinet 20 minut, po czym porządkuje narzędzia diagnostyczne i inne przedmioty poddane ozonowaniu.
9.5 W czasie ozonowania pomieszczenia należy:
a) Czytelnie oznakować pomieszczenie: TRWA OZONOWANIE NIE WCHODZIĆ.
b) Pracownik wchodzący do pomieszczenia w celu wyłączenia urządzenia do ozonowania zobowiązany jest stosować ochrony górnych dróg oddechowych.
9.6 Wszystkie pomieszczenia muszą być wywietrzone, przed zakończeniem pracy personelu sprzątającego, tak, aby w kolejnym dniu personel pedagogiczny mógł przystąpić do zaplanowanych działań.

10. Środki ochrony indywidualnej

10.1 Pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych winni korzystać:
a) Z rękawiczek jednorazowych.
b) Masek ochronnych lub przyłbic (zakupionych przez pracodawcę).
c) Środków dezynfekcyjnych znajdujących się we wszystkich gabinetach.
10.2 W przypadku braku możliwości zapewnienia dystansu społecznego min. 1,5 – 2 m pracownik zobowiązany jest do stosowania maseczki lub przyłbicy.

11. Organizacja pracy
Terapie
Terapia logopedyczna trwa 45 minut z uwzględnieniem czasu na:
a) Wypełnienie przez rodzica ankiety wstępnej kwalifikacji i oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i członków najbliższej rodziny dotyczącego COVID -19.
b) Pomiar temperatury dziecku.
c) Wizytę z dzieckiem w łazience w celu dokładnego umycia rąk przez dziecko zgodnie z instrukcją zamieszczoną w w/w łazience.
d) Właściwą terapię – 30 minut.
e) Przekazanie dziecka rodzicowi i krótki instruktaż.
f) Dezynfekcję pleksi ochronnej i przedmiotów, które dotykało dziecko.
g) Wietrzenie pomieszczenia i uzupełnienie rejestru dezynfekcji i wietrzenia gabinetów (Załącznik nr 6).
h) Przygotowanie materiałów ćwiczeniowych dla kolejnego dziecka.
i) Ozonowanie pomieszczenia i użytych pomocy dydaktycznych po ostatnich zajęciach.
Terapia SI, pedagogiczna i psychologiczna od 8 czerwca trwa 60 minut w tym 45 minut właściwej terapii z uwzględnieniem czasu na działania w/w punktach (a-h).
Maksymalną liczbę uczestników biorących udział jednorazowo w zajęciach ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
11.1 Wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym oraz omówienie wyników diagnozy odbywa się
w gabinetach poprzez kontakt telefoniczny lub bezpośredni, po wcześniejszym umówieniu terminu, ze szczególnym zachowaniem procedur RODO.
11.2 Konsultacje w Zespołach Orzekających odbywają się jeden raz w tygodniu z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1,5 – 2 m.
11.3 Dziecko w gabinecie przebywa samo. Przy małych dzieciach dopuszcza się obecność rodzica/opiekuna prawnego w gabinecie z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 – 2 m.
11.4 Pracownik sekretariatu wydaje klientom dokumentację w wyznaczonym do tego celu miejscu we wcześniej ustalonym trybie.
11.5 W sekretariacie równocześnie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1,5 – 2 m.
11.6 Pracownicy sprzątając pomieszczenia winni bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia, tj. rękawiczki ochronne, maseczki ochronne lub przyłbice.
11.7 W czasie trwania obostrzeń sanitarnych winda dla klientów będzie nieczynna, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych ruchowo.
11.8 Utrzymuje się rejestr dezynfekcji dla klientów indywidualnych przychodzących na nieumówione spotkania w sprawach różnych, w tym pracowników różnych instytucji. (Załącznik nr 7)
11.9 Odbiór przesyłek pocztowych i listów będzie odbywał się bez wchodzenia przedstawicieli firm przesyłkowych do poradni. Pracownik poradni odbierze je na parterze, a następnie odłoży w wyznaczonym miejscu do
kwarantanny. W w/w przypadkach należy zachować szczególną ostrożność poprzez przyjęcie przesyłki w rękawiczkach ochronnych i w masce.

12. Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

12.1 W przypadku zaobserwowania u siebie co najmniej jednego z objawów zakażenia: gorączka, kaszel, duszności pracownik powinien zostać w domu, izolować się (również od członków rodziny) i powiadomić stację sanitarno-            epidemiologiczną
12.2 Każdy kto ma gorączkę 38°C i więcej lub objawy zakażenia dróg oddechowych (nawet najmniejsze) musi zostać w domu. Dotyczy to również osób, które przyjęły leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne, mogą one maskować             objawy
12.3 Każdy pracownik, który miał kontakt z osobą powracającą zza granicy jest obowiązany poinformować o tym fakcie Dyrektora oraz powinien przez 14 dni codziennie monitorować swój stan zdrowia, w tym dwa razy dziennie           mierzyć temperaturę.
12.4 W przypadku, gdy objawy zakażenia COVID-19 pojawią się podczas pracy, pracownik powinien niezwłocznie udać się do wyznaczonego pomieszczenia w celu ustalenia dalszego postępowania ze służbami
epidemiologicznymi oraz powiadomić o tym fakcie sekretariat i Dyrektora. Wówczas niezwłocznie zostaną powiadomione służby epidemiologiczne oraz organ prowadzący placówkę.
12.5 W przypadku wystąpienia u pracownika/klienta przebywającego w poradni niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować osobę poprzez umieszczenie w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydanych poleceń. Gdy sytuacja dotyczy dziecka niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odbioru dziecka z poradni.
12.6 W poradni wyznacza się jedno pomieszczenie przeznaczone do odizolowania osoby podejrzanej o zakażenie COVID-19. (Toaleta dla klientów).
12.7 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych można wykonać za zgodą rodziców/opiekunów prawnych kontrolę temperatury podczas zajęć. W przypadku odmowy pracownik może przerwać diagnozę lub          terapię.
12.8 Pracownicy mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia tj. rękawice ochronne, maseczki oraz przyłbice ochronne.
12.9 Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane COVID – 19 należy uznać osoby, które:
a) charakteryzują się temperaturą ciała powyżej 38°C,
b) charakteryzują się występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność),
c) w ciągu ostatnich 14 dni były narażone na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osobą będąca w kwarantannie.
12.10 Każdą informację o przypadku podejrzanym o zakażenie COVID-19 należy w trybie natychmiastowym zgłosić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
12.11 Niezwłocznie należy przekazywać informację o podejrzeniu zakażenia do organu prowadzącego.
12.12 Podczas mycia pomieszczenia izolacyjnego należy zachować szczególne środki ostrożności, używać wyłącznie środki dezynfekcyjne. Pomieszczenie powinno być gruntownie umyte.
12.13 Pracownicy sprzątając pomieszczenie winni stosować środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia tj. rękawiczki ochronne, maseczki ochronne oraz ubrania ochronne z długim rękawem.
12.14 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
12.15 W przypadku zawieszenia działania poradni w trybie stacjonarnym, po przejściu na tryb hybrydowy lub zdalny wszyscy pracownicy merytoryczni będą pracowali z wykorzystaniem Skype, służbowej poczty elektronicznej i
służbowych telefonów.

13. Załączniki
1) Instrukcja prawidłowego nakładania / zdejmowania maski.
2) Instrukcja nakładania / zdejmowania rękawic
3) Instrukcja prawidłowego mycia rąk
4) Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk
5) Ankieta wstępnej kwalifikacji
6) Rejestr dezynfekcji i wietrzenia gabinetów
7) Rejestr dezynfekcji przy wejściu do poradni

14. Pozostałe regulacje

Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom podczas umawiania terminów wizyt, ponadto znajdują się na stronie www poradni, na Facebook poradni oraz są wywieszone przy wejściu do placówki.