DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej www.ppptluszcz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.2014 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   03.2023 r.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ  zostały opublikowane przed obowiązywaniem  stosownych przepisów.

UŁATWIENIA  NA STRONIE

Strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia zmniejszenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka
 • reset
 • mapa strony

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia: 16.03.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej we własnym  zakresie.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Lidia Wielądek, adres poczty elektronicznej   ppptluszcz@ppptluszcz.pl lub lidia.wieladek@ppptluszcz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  29 75 73 897.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji,  itp.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna –  ul. Kościelna 1A , 05-240 Tłuszcz.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kościelnej 1A . Główne pomieszczenia poradni znajdują się na piętrze budynku. Dwa gabinety znajdują się na parterze z tyłu budynku.
Do wejścia głównego poradni prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego  znajduje zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych. Wejście do gabinetów na parterze budynku jest odpowiednio oznakowane i również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie, ale przed wyjściami są zamontowane wideofony pozwalające na zasygnalizowanie swojego przybycia i wówczas pracownicy administracji wesprą osobę niepełnosprawną w poruszaniu się po terenie poradni.
Wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne w PP-P w Tłuszczu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, oprócz schodów wejściowych z odpowiednio oznaczonymi stopniami ,  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Natomiast ciągi komunikacyjne, toalety są wyposażone w odpowiednie piktogramy.
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących poprzez wsparcie jednego z pracowników. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i wymaga wcześniejszego umówienia  się na wizytę.
W sekretariacie i w gabinetach jest możliwość skorzystania z komputera, laptopa dla osoby słabowidzącej/niedowidzącej. Sprzęt komputerowy wyposażony jest w głośniki, mikrofon oraz kamerę.