Załącznik 1
do Uchwały Nr 8/2017/2018
z dnia 13.11.2017 r.

S T A T U T
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu
Obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r.

Spis rozdziałów

Rozdział I – Postanowienia ogólne
Rozdział II – Cele i zadania poradni
Rozdział III – Organy poradni oraz ich szczegółowe kompetencje
Rozdział IV – Organizacja pracy poradni
Rozdział V – Zakres zadań pracowników poradni
Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Poradnia jest publiczną placówką oświatową o nazwie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zwana dalej „Poradnią”.
2. Siedziba Poradni mieści się pod adresem: ul. Kościelna 1 A, 05-240 Tłuszcz.

§2
Poradnia działa w oparciu o:

– Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
– Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 ze zm.);
– Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
– Rozporządzenie MEN z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzenie oraz rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz.U. Z 2010 roku Nr 228, poz.1492)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647);
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1743);
– Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 668) z późniejszymi zmianami.

§3
1. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Wołomiński, mający swą siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. Organ prowadzący dla Poradni określa rejon działania Poradni. Rejonem działania są przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, znajdujące się na terenie miasta i gminy Tłuszcz oraz gmin Jadów, Strachówka, Klembów.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Rozdział II
Cele i zadania Poradni

§1
1. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Do zadań Poradni należy:
1) Diagnozowanie dzieci i młodzieży.
2) Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym w rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.
4) Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§2
Diagnozowanie dzieci i młodzieży
1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
1) Wydanie opinii
2) Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
3) Objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4) Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w zakresie:
1) Prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
2) Udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
3) Udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

4. Pomoc ta jest udzielana w formie:
1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
2) terapii rodzin,
3) grup wsparcia,
4) prowadzenia mediacji,
5) interwencji kryzysowej,
6) warsztatów,
7) porad i konsultacji,
8) wykładów i prelekcji,
9) działalności informacyjno-szkoleniowej.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki
5. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych polegających w szczególności na udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w:
1) Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klasa I–III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.
2) Współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowani indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
3) Współpracy w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego.
4) Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
5) Podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
6) Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
7) Udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom.

6. Zadania te realizowane są w formie:
1) Porad i konsultacji.
2) Udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów.
3) Udziału w zebraniach rad pedagogicznych.
4) Warsztatów.
5) Grup wsparcia.
6) Wykładów i prelekcji.
7) Prowadzenia mediacji.
8) Interwencji kryzysowej.
9) Działalności informacyjno-szkoleniowej.
10) Organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
7. Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę, jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1) Wynikającym z kierunku realizowanej polityki oświatowej państwa, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
2) Wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek po przeprowadzanych ewaluacjach zewnętrznych przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny.
3) Realizacji podstaw programowych.
4) Rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.
5) Analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb zdiagnozowanych na tej podstawie.
6) Innych potrzeb wskazanych przez przedszkola, szkoły i placówki.

8. Wspomaganie to obejmuje:
1) Pomoc w diagnozowaniu przetrzeb przedszkola, szkoły i placówki.
2) Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły i placówki.
3) Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację.
4) Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

§3
Poradnia realizuje swoje zadania współdziałając z innymi poradniami, oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom statutowo zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.

§4
1. Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pomoc udzielana przez Poradnię realizowana jest z uwzględnianiem potrzeb osób zgłaszających się, tj. dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

3. Sposób diagnozowania ww. potrzeb jest różnorodny, w szczególności formułowany w formie pisemnej na wniosku składanym w Poradni przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

§5
1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom i młodzieży nieuczęszczającym do przedszkola, szkoły i placówki.

§6
1. Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.

2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie także w sprawach innych, niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z ich kształceniem i wychowaniem.

3. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.

4. Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie opinii.

5. W szczególnym przypadkach termin wydania opinii może zostać wydłużony do 60 dni.

6. Jeżeli do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie wyników badań lekarskich i nie jest możliwe wydanie opinii w przewidzianym terminie, opinie wydaje się w przeciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

7. W celu wydania opinii, jeżeli jest to niezbędne, osoba składająca wniosek może dołączyć wyniki wcześniejszych obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a także opinię o dziecku z przedszkola, szkoły lub placówki.

8. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo ucznia pełnoletniego Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki o wydanie opinii nauczyciela, wychowawcy lub innego specjalisty, po wcześniejszym poinformowaniu o tym osobę składającą wniosek – osoba składająca wniosek podpisuje się pod pisemną prośbą o uzyskanie ww. informacji.

9. Na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego kserokopia opinii może zostać wysłana do szkoły lub placówki, do której dziecko lub uczeń uczęszcza.

10. Opinia Poradni zawiera:
1) Oznaczenie Poradni wydającej opinię.
2) Numer opinii.
3) Datę wydania opinii.
4) Podstawę prawną wydania opinii.
5) Imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz jego numer PESEL lub, przy jego braku, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły i placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziały przedszkolnego, oddziału w szkole lub w grupie wychowawczej placówki.
6) Określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo ucznia pełnoletniego, w odniesieniu do zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii dotyczącej zgłaszanego problemu.
7) Stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie.
8) Wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo uczniem pełnoletnim.
9) Wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinno stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.
10) Imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów Poradni, którzy sporządzili opinię (przeprowadzili diagnozę).
11) Podpis dyrektora Poradni.

11. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy.

§7
1. W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w Poradniach wskazanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

3. Zespół Orzekający powołuje dyrektor Poradni i określa jego skład.

Rozdział III
Organy Poradni

§1
1. Organami Poradni są:
1) Dyrektor
2) Rada pedagogiczna

§2
1. Poradnią kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor Poradni:
1) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli Poradni oraz pracowników administracji i obsługi.
2) Kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.
3) Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4) Inspiruje i wspomaga nauczycieli Poradni w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie, jakości pracy Poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.
5) Gromadzi informacje o pracy nauczycieli Poradni i dokonuje oceny ich pracy.
6) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
7) Opracowuje szczegółową organizację pracy oraz plan pracy Poradni na dany rok szkolny.
8) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
9) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk nauczycieli.
10) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli Poradni oraz innych pracowników.
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom Poradni oraz innym pracownikom.
3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli Poradni oraz innych pracowników.
4) W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

§3
1. W Poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki, realizującym swoje statutowe zadania.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Poradni (pracownicy pedagogiczni).

4. Rada pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, który określa szczegółowe kompetencje pracowników pedagogicznych.

Rozdział IV
Organizacja Poradni

§1
1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:
3. Liczbę nauczycieli Poradni i innych pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
4. Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
5. Poradnia jest samodzielną jednostką budżetową.
6. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

§2
1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Organ prowadzący może, w porozumieniu z dyrektorem Poradni, ustalić przerwę w pracy Poradni w okresie ferii letnich.
3. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4. Poradnia jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Rozdział V
Zakres zadań pracowników poradni

§1
1. W Poradni zatrudnia się nauczycieli Poradni (pracowników pedagogicznych): pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie Karty Nauczyciela oraz planów zastosowanych w arkuszu organizacji pracy poradni na dany rok szkolny.
2. W Poradni zatrudnia się lekarzy o specjalności (lub w trakcie jej zdobywania) z zakresu psychiatrii dziecięcej, neurologii dziecięcej lub pokrewnych. Jeśli nie ma takiej możliwości to lekarzy internistów.
3. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zgodnie z Regulaminem rekrutacji kandydatów na wolne stanowiska pedagogiczne, urzędnicze, pomocnicze i obsługi.

§2
1. Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania statutowe również poza Poradnią w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one zadań z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom.
2. Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania statutowe poza siedzibą Poradni w środowisku nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one realizowania zadań z zakresu profilaktyki i wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu ich problemów oraz organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkól i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Nauczyciele odpowiedzialni są za prawidłowy przebieg procesu diagnostycznego i terapeutycznego oraz za pomoce dydaktyczne i sprzęt poradni zgodnie z treścią art. 124 paragrafu 1, pkt. 2 Kodeksu Pracy.
4. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciele obowiązani są realizować zajęcia diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne, prowadzone bezpośrednio z dziećmi, uczniami, rodzicami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§3
1. Nauczyciele Poradni zapewniają bezpieczeństwo dzieciom i uczniom, nad którymi sprawują opiekę podczas zajęć diagnostycznych i terapeutycznych prowadzonych przez nich w poradni oraz innych spotkań organizowanych przez pracowników poradni.
2. Nauczyciele skrupulatnie przestrzegają i stosują przepisy i zarządzenia odnośnie bhp
i p/poż. oraz znają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także odbywają wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo dzieciom i uczniom przebywającym
w budynku poradni przestrzegając instrukcji zawartych w regulaminach
i procedurach wewnętrznych.

§4
1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.
2. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy z nauczycielami Poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod jego nadzorem lub nadzorem wyznaczonej przez niego osoby.
3. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
1) Zakres, sposób i czas wykonywania zadań przez wolontariusza.
2) Czas trwania porozumienia.
3) Zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami Poradni.
4) Zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
5) Postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

§5
1. Zasady zatrudnienia nauczycieli Poradni i innych pracowników, oraz zawieranie umów z wolontariuszami określają odrębne przepisy.
2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli Poradni określają odrębne przepisy. Wymiar ten obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą wynikające z realizacji statutowych zadań oraz zajęcia z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami w Poradni i poza nią.
3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli Poradni określony jest w planie pracy Poradni oraz w indywidualnych zakresach czynności.
4. Nauczyciele Poradni są oceniani przez dyrektora Poradni.
5. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§1
1. Poradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:

Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna
05-240 Tłuszcz, ul. Kościelna 1A
tel./fax (29) 75 73 89
NIP 125-12-43-120, REGON 001222091

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
05-240 Tłuszcz, ul. Kościelna 1A
Tel/fax (29) 75 73 897

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
1) Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,
2) Rejestr wydawanych opinii,
3) Rejestr wydawanych orzeczeń,
4) Rejestr wydawanych informacji o wynikach diagnozy,
5) Rejestr zarządzeń dyrektora Poradni,
6) Rejestr posiedzeń zespołów orzekających
7) Protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
8) Dokumentację indywidualną badań dzieci i młodzieży,
9) Indywidualne dzienniki pracy nauczycieli,
10) Plany zajęć terapeutycznych,
11) Księgę protokołów posiedzeń rady pedagogicznej,
12) Załączniki do księgi protokołów posiedzeń rady pedagogicznej,
13) Księgę uchwał,
14) Dziennik korespondencji,
15) Księgę główną zapisów (planowania),
16) Rejestr wyjść w celu wykonywania pracy poza terenem Poradni,
17) Inną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami oraz ułatwiającą funkcjonowanie Poradni i nadzór dyrektora.
3. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja, o której mowa w punkcie 2 „Postanowień końcowych” w większości prowadzona jest także w formie elektronicznej.
4. Wprowadzanie zmian w Statucie pociąga za sobą każdorazowe opracowanie jego nowej wersji jednolitej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy regulaminów i procedur wewnętrznych obowiązujących w Poradni.

Traci moc prawną Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu z dnia 30 października 2013 roku.
Nową wersję Statutu uchwalono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 13 listopada 2017 roku.