INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TŁUSZCZU

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tłuszczu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (zwana dalej Poradnią) w Tłuszczu:
Adres: ul. Kościelna 1A, 05-240 Tłuszcz.
Telefon: 29 75 73 897, 503 457 805.
Mail: ppptluszcz@ppptluszcz.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych klientów Poradni pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Jarosław Bartkowiak
Telefon: 29 75 73 897
Mail: jbartkowiak@pharos.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów Poradni (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:
1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
– Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
– Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
2) realizacji celów związanych z promocją działań Poradni poprzez udostępnianie, np. na oficjalnych stronach internetowych informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których klienci brali udział (np. konkursy), w tym także wizerunków klientów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych osób zgłoszonych do Poradni wewnątrz struktury organizacyjnej Poradni będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją Poradni, będą rozpowszechniane poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych i oficjalnej stronie internetowej Poradni.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNiÓW

Ze względu na swoją działalność Poradnia może przetwarzać w szczególności następujące dane osób zgłaszanych do Poradni:

1.
Kategoria danych:
Dane identyfikacyjne klienta, takie jak imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.;
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

2.
Kategoria danych:
Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia innych poradni psychologiczno-pedagogicznych, dokumentacja medyczna).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.;
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

3.
Kategoria danych:
Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów klienta, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

4.
Kategoria danych:
Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki , w czasie zajęć organizowanych przez Poradnię.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

5.
Kategoria danych:
Informacje nt. sytuacji wychowawczej klienta.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

6.
Kategoria danych:
Informacje dotyczące frekwencji klienta na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju, wytwory poczynione podczas zajęć o charakterze terapeutycznym.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

7.
Kategoria danych:
Informacje o wynikach klienta w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

8.
Kategoria danych:
Wizerunek klienta utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video uroczystości , wydarzeń poradnianych konkursów i innych.
Podstawa prawna:
Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych klienta opisanych w rubryce 1-7 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości objęcia pomocą w Poradni w Tłuszczu. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych osób zgłaszanych do Poradni. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.